Wie zijn wij?

Samenstelling dagelijks bestuur

In het dagelijks bestuur hebben zitting (vlnr): Jan van Heemst (secretaris), Henk van Velzen (penningmeester), Dirk Lont (voorzitter) en Piet Grootendorst (bestuurslid). Walter Penninga (foto rechts) is adviseur.

Platform Sociaal Waddinxveen

Het Platform Sociaal Waddinxveen (PSW) is een overlegplatform, bestaande uit Waddinxveense maatschappelijke organisaties, die met elkaar een bijdrage leveren aan het terugdringen van armoede  in Waddinxveen. Ze streven naar een samenleving waar iedereen aan mee kan doen, ook mensen die eenzaam zijn of zorg nodig hebben.

Het platform werkt aan de sociale samenhang in de gemeente Waddinxveen en sluit daarbij aan op de doelstellingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Het PSW richt zich zowel op armoede van materiële aard  als op sociale armoede. Bij de eerste vorm van armoede kan gedacht worden aan de situatie van mensen die moeite hebben om de financiële eindjes aan elkaar te knopen en die het daardoor aan middelen kan ontbreken om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving. Bij de tweede vorm van armoede gaat het met name gaat om de leefsituatie van mensen met weinig of geen sociale contacten,  waardoor ook  zij in meer of mindere mate beperkt zijn in het kunnen deelnemen aan de samenleving.

Bij beide vormen gaat het er om dat mensen volwaardig mee kunnen meedoen aan verbanden, sociale relaties en activiteiten in ons dorp.

Vanuit het bovengenoemde streven onderneemt het PSW uiteenlopende activiteiten. Deze activiteiten zijn in belangrijke mate gericht op de Waddinxveense overheid, zoals blijkt uit de opsomming van de verschillende soorten van activiteiten op de pagina ‘Wie zijn wij’.

Het PSW is voortgekomen uit het voormalige Platform Armoedebestrijding Waddinxveen, opgericht in 1997. De naam van dit platform wordt in 2008 gewijzigd in Platform Sociaal Waddinxveen, aangezien deze de bredere doelstelling van het platform, het bereiken van een sociaal Waddinxveen, meer tot uitdrukking brengt.

Activiteiten

Het PSW tracht haar eerder genoemde doelen ondermeer via de volgende activiteiten te bereiken:

1. Het voeren van overleg met, en het verstrekken van informatie aan de Gemeente over participatiebeleid.

2. Groepsgewijze belangenbehartiging van de doelgroepen middels overleg met de gemeente Waddinxveen en andere publieke bestuursorganen.

3. Ondersteuning van de Gemeente bij de informatieverschaffing betreffende de beschikbaarheid van regelingen en voorzieningen ten behoeve van de minima.

3. Het verwerven en verspreiden van informatie m. b. t. de positie van de minima ten behoeve van: de organisaties welke deel uitmaken van het PSW; de Gemeente; en andere belanghebbende organisaties en instellingen. Een voorbeeld van het bovenstaande is het onlangs samen met de Seniorenraad opgestarte project over sociale armoede en eenzaamheid, onder andere gericht op het in beeld brengen van de omvang van deze verschijnselen en het verkennen van mogelijkheden om de omvang van deze problematiek in Waddinxveen terug te dringen.

NB: Het elders gepresenteerde Meerjarenbeleid 2013 -2017 geeft een meer gedetailleerd beeld van de PSW activiteiten.

Organisatie

De organisatie van het Platform is transparant en eenvoudig van opbouw. Het PSW staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Besluiten van enig belang worden binnen het PSW genomen in de Plenaire vergaderingen. Vanuit de Plenaire vergaderingen kunnen werkgroepen, genaamd ‘projectgroepen’,  in het leven geroepen worden die een bepaald thema/probleem verder uitdiepen. Zo zijn er de projectgroepen: Minimaonderzoek, Sociale armoede, Participatieadviesraad, en Schuldhulpverlening. Het bestuur van het PSW coördineert de werkzaamheden van de projectgroepen.

Het PSW bekostigt haar activiteiten met behulp van een jaarlijks verstrekte subsidie van de Gemeente. Gelet op de voorwaarden om heden ten dage voor deze subsidie is aanmerking te komen, heeft het Platform begin 2016 de juridische vorm van stichting aangenomen, genaamd Stichting Platform Sociaal Waddinxveen.  Het dagelijks bestuur van de stichting vormt tevens het bestuur van het Platform.

Geschiedenis

Nadat in november 1996 het CDA en de PvdA bij de Algemene Beschouwingen in Waddinxveen aandacht hadden gevraagd voor het armoedevraagstuk, hebben deze partijen het initiatief genomen voor een werkconferentie ‘Arm in Waddinxveen’ die plaats vond in het Anne Frankcentrum op 12 februari 1997. De conferentie werd bezocht door ruim 80 personen.

Burgemeester F. Jonkman, die de voorzitter van de werkconferentie was, beklemtoonde in zijn openingswoord dat gemeenten ‘samenlevingen’ zijn. Hij voegde er aan toe dat armoede tot sociale uitsluiting en isolement leidt. Dat is in strijd met het begrip ‘samenleving’. Het bestaan van armoede in een situatie van relatieve welvaart is bovendien sociaal onrechtvaardig aldus de heer Jonkman.