Participatie Advies Raad

Het PSW is vertegenwoordigd in de Participatie Advies Raad Sociaal Domein, kortweg PAR genaamd. Dit orgaan is per 1 januari 2016 in het leven geroepen met het doel gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het College van B&W en de Gemeenteraad over voornemens tot nieuw beleid en kwesties betreffende beleidsuitvoering gelegen in het Sociaal Domein.

Het betreft hier met name de volgende terreinen

  • (1) Werk en Inkomen
  • (2) Zorg en Welzijn
  • (3) Leefbaarheid en Veiligheid
  • (4) Jeugd, Opvoeding en Onderwijs

Deze brede adviesraad is in de plaats gekomen van de Cliëntenraad  (overleg en adviesorgaan op het terrein van Werk en Inkomen) en de Wmo-adviesraad  (adviesorgaan op het terrein van Z&W). Door de groeiende verwevenheid van de diverse terreinen in het Sociaal Domein met elkaar, werd de totstandkoming van een brede adviesraad noodzakelijk geacht.

In de huidige situatie krijgen de adviesgerichte activiteiten van het PSW met name vorm middels inbreng door een PSW-afvaardiging in de geleding (“kamer” genaamd) van de PAR die zich met  aangelegenheden op het terrein van Werk en Inkomen bezig houdt.

Wat betreft het reguliere overleg van het PSW met ambtelijke en bestuurlijke staf van de Gemeente over cliëntenbelangen W&I, dit  wordt op hoofdlijnen op dezelfde wijze voortgezet als in het verleden gebruikelijk was.

Voor meer informatie, raadpleeg de website van de adviesraad.